REGULAMIN

1. Sklep internetowy www.gtechniq.com należący i prowadzony przez spółkę działająca pod firmą Detailing Services Michał Zaborowski Sp. K z siedzibą w Warszawie (02-757) przy ulicy Pory 60/42, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 437532, NIP 5272685575, REGON: 146360751,(„Sprzedawca”) z siedzibą magazynu w Warszawie-Powsin, przy ulicy Łukasza Drewny 24 , znajdujący się na stronie internetowej pod adresem poland.gtechniq.com umożliwia dokonywanie zakupów produktów za pośrednictwem Internetu.

 

2. Ceny produktów znajdujących się w sklepie internetowym są podane w złotych polskich i podane w dwóch wersjach: netto - nie zawierających podatku VAT i brutto - zawierających podatek VAT.

 

PROCEDURA SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ
 

3. Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie przez użytkownika formularza zamówienia, udostępnionego przez Sprzedawcę na stronach sklepu internetowego. Podany przez użytkownika adres e-mail, adres do wysyłki oraz numer telefonu są wykorzystywane do realizacji składanych przez użytkownika zamówień.

 

4. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających całkowicie lub czasowo realizację złożonego zamówienia, Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia -o zaistniałej sytuacji zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić użytkownika.

 

5. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówienia nie będą rozpatrywane.

 

6. Zakupione towary są dostarczane pod adres wskazany przez użytkownika w formularzu zamówień. Przesyłka realizowana jest przez firmę kurierską.

 

7. Koszty przesyłki są pokrywane przez użytkownika..

 

8. Czas realizacji zamówienia wynosi od 2 do 5 dni roboczych, w innym wypadku użytkownik jest powiadamiany o terminie dostawy.


GWARANCJE I REKLAMACJE SKLEPU INTERNETOWEGO

10. Towary oferowane w sklepie internetowym Sprzedawcy są objęte gwarancją ich producenta.

 

11. W przypadku konieczności reklamacji produktów użytkownik powinien kontaktować się ze Sprzedawcą w jeden z podanych sposobów: drogą mailową na adres: kontakt@gtechniq.pl ,  telefonicznie pod numer telefonu: 505130525 lub drogą pocztową na adres ul. Pory 60/42 02-757 Warszawa.

 

12. Użytkownik ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty otrzymania przesyłki z zamówionymi produktami. poprzez złożenie pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy i wysłanie go na adres ul. Pory 60/42 02-757 Warszawa, lub na adres mailowy kontakt@gtechniq.pl. Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy w szczególności, lecz nie wyłącznie w formie przewidzianej w artykule 30 ustawy z dnia  30 maja 2014 roku o prawach konsumenta.

 

13. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub zawartej poza lokalem Sprzedawcy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca  ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia produktów. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył użytkownik, chyba że użytkownik wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W szczególności Sprzedawca zwraca na przedstawiony przez użytkownika numer rachunku bankowego, chyba że użytkownik poprosi o inny sposób.

 

14. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od użytkownika  do chwili otrzymania produktów z powrotem lub dostarczenia przez użytkownika dowodu odesłania produktów – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

15. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Sprzedawcy zwracane produkty lub przekazać produkty osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania 14 – dniowego terminu wystarczy odesłanie produktów przed jego upływem. Użytkownik powinien zapakować i zabezpieczyć odsyłane produkty tak, aby nie zostały uszkodzone w transporcie do Sprzedawcy.

 

16. Zwracane produkty należy odesłać na adres: , Gtechniq, ul. Łukasza Drewny 24, 02-968 Warszawa-Powsin,

 

17. Użytkownik będący konsumentem ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu produktów, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść.

 

18. Użytkownik będący konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanych produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktów. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia względem takiego użytkownika odszkodowania, w zakresie w jakim zezwalają na to obowiązujące przepisy prawa.

 

19. Z chwilą wydania produktów przez Sprzedawcę przewoźnikowi przechodzą na użytkownika niebędącego konsumentem korzyści i ciężary związane z produktami oraz niebezpieczeństwo utraty lub uszkodzenia produktów. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie produktu powstałe od momentu przyjęcia jej do przewozu.

 

20. Odpowiedzialność Sprzedawcy w stosunku do użytkownika niebędącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny.

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE REGULAMINU


21. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie będa miały obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności lecz nie wyłączenie kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827).

 

22. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu o czym będzie informował na stronie internetowej poland.gtechniq.com.

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI 
 

1. Niniejsza polityka prywatności sklepu internetowego ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla klientów sklepu internetowego.

 

2. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego jest spółka prawa brytyjskiego pod firmą Gtechniq Ltd, z siedzibą przy Unit 9 Pury Hill Business Park, Towcester, Northamptonshire, NN12 7LS. 

 

3. Dane osobowe usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U. 1997 Nr 133, poz. 883 ze zm.) (zwana dalej: Ustawą o ochronie danych osobowych) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 

4. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są przetwarzane zgodnie z prawem; zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami; merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania

 

5. Każdorazowo cel, zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez administratora wynika z działań podejmowanych przez klienta w sklepie internetowym. Przykładowo jeżeli klient w trakcie składania zamówienia wybierze odbiór osobisty zamiast przesyłki kurierskiej, to jego dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy sprzedaży, ale nie będą już udostępniane przewoźnikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

 

6. Możliwe cele zbierania danych osobowych lub klientów przez administratora:

a) zawarcie i realizacja umowy sprzedaży;

b) marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora.W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie administratora.

 

7. W przypadku Klienta, który korzysta w sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą administrator udostępnia zebrane dane osobowe klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w sklepie internetowym.

 

8. Administrator może przetwarzać następujące dane osobowe klientów korzystających ze sklepu internetowego: imię i nazwisko; adres poczty elektronicznej; numer telefonu kontaktowego; adres dostawy (ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres zamieszkania/prowadzenia działalności/siedziby (jeżeli jest inny niż adres dostawy). W wypadku klientów nie będących konsumentami administrator może przetwarzać dodatkowo nazwę firmy oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) Usługobiorcy lub Klienta.

 

9. Podanie danych osobowych, o których mowa w punkcie powyżej może być niezbędne do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży j w sklepie internetowym. Każdorazowo zakres wymaganych do zawarcia umowy danych wskazany jest uprzednio na stronie sklepu internetowego.

 

10. Pliki Cookies (ciasteczka) są to niewielkie informacje tekstowe w postaci plików tekstowych, wysyłane przez serwer i zapisywane po stronie osoby odwiedzającej stronę sklepu internetowego (np. na dysku twardym komputera, laptopa, czy też na karcie pamięci smartfona – w zależności z jakiego urządzenia korzysta odwiedzający nasz sklep internetowy). Szczegółowe informacje dot. plików Cookies, a także historię ich powstania można znaleźć m.in. tutaj: http://pl.wikipedia.org/wiki/Ciasteczko.

 

11. Administrator może przetwarzać dane zawarte w plikach Cookies podczas korzystania przez odwiedzających ze strony sklepu internetowego w następujących celach:

a) identyfikacji klientów jako zalogowanych w sklepie internetowym i pokazywania, że są zalogowani;

b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

c) zapamiętywania danych z wypełnianych formularzy zamówienia, ankiet lub danych logowania do sklepu internetowego;

d) dostosowywania zawartości strony sklepu internetowego do indywidualnych preferencji klienta;

 

12. Standardowo większość przeglądarek internetowych dostępnych na rynku domyślnie akceptuje zapisywanie plików Cookies. Każdy ma możliwość określenia warunków korzystania z plików Cookies za pomocą ustawień własnej przeglądarki internetowej. Oznacza to, że można np. częściowo ograniczyć (np. czasowo) lub całkowicie wyłączyć możliwość zapisywania plików Cookies – w tym ostatnim wypadku jednak może to mieć wpływ na niektóre funkcjonalności sklepu internetowego. 

 

13. Ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies są istotne z punktu widzenia zgody na korzystanie z plików Cookies przez nasz sklep internetowy – zgodnie z przepisami taka zgoda może być również wyrażona poprzez ustawienia przeglądarki internetowej. W braku wyrażenia takiej zgody należy odpowiednio zmienić ustawienia przeglądarki internetowej w zakresie plików Cookies.

 

14. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików Cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej oraz na poniższych stronach (wystarczy kliknąć w dany link

 

 
15. Administrator przetwarza również zanonimizowane dane eksploatacyjne związane z korzystaniem ze sklepu internetowego (tzw. logi – adres IP, domena) do generowania statystyk pomocnych w administrowaniu sklepem internetowym. Dane te mają charakter zbiorczy i anonimowy, tj. nie zawierają cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę sklepu internetowego. Logi nie są ujawniane osobom trzecim.
 
 
16. Podanie danych osobowych przez klienta jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w na stronie sklepu internetowego oraz w regulaminie sklepu internetowego danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji umowy sprzedaży lub skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 
 
17. Podstawą przetwarzania danych osobowych klienta jest konieczność realizacji umowy, której jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem. W przypadku przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług administratora podstawą takiego przetwarzania jest (1) uprzednia zgoda klienta lub (2) wypełnienie prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratora (zgodnie z art. 23 ust. 4 Ustawy o ochronie danych osobowych za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora).
 
 
18. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
 
 
19. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
 
 
20. W przypadku udzielenia przez klienta zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów administratora zgoda może być odwołana w każdym czasie.
 
 
21. W przypadku, gdy administrator zamierza przetwarzać lub przetwarza dane Klienta w celu marketingu bezpośredniego własnych produktów, osoba której dane dotyczą uprawniona jest także do (1) wniesienia pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania jej danych ze względu na jej szczególną sytuację lub do (2) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych.
 
 
22. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można kontaktować się z administratorem poprzez przesłanie stosownej wiadomości pisemnie lub pocztą elektroniczną na adres administratora wskazany na wstępie niniejszej polityki prywatności.
 
 
23. Sklep Internetowy może zawierać odnośniki do innych stron internetowych. Administrator namawia by po przejściu na inne strony, zapoznać się z polityką prywatności tam ustaloną. Niniejsza polityka prywatności dotyczy tylko niniejszego sklepu internetowego.
 
 
24. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
 
 
25. Administrator odpowiednio udostępnia następujące środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną:
 
a) Zabezpieczenie zbioru danych przed nieuprawnionym dostępem;
b) Dostęp do Konta jedynie po podaniu indywidualnego loginu i hasła